ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
2,013
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
41.83
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/2561 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,824
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
68.79
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 50,306,294 15.59
2. MRS.TEO LEE NGO 31,691,346 9.82
3. MR.YEAP SWEE CHUAN 31,585,900 9.79
4. MISSYEAP XIN RHU 25,200,000 7.81
5. MISSYEAP XIN YI 20,967,323 6.50
6. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 15,793,600 4.90
7. MISSYEAP XIN YI 15,088,146 4.68
8. MR.YEAP SWEE CHUAN 12,536,873 3.89
9. นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 11,486,300 3.56
10. MISSYEAP XIN YI 9,000,000 2.79


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์