หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

2560

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดให้บริษัทฯ จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น. (ลงทะเบียนเริ่มเวลา 13.00 น.) ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560
เอกสารแนบ
เอกสาร 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
เอกสาร 2 : นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการเสนอจ่ายเงินปันผล
เอกสาร 3 : นิยามกรรมการอิสระ
เอกสาร 4 : ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสาร 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
เอกสาร 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร 7 : ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร 8 : ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสาร 9 : แผนที่สถานที่ประชุม
เอกสาร 10 : หนังสือมอบฉันทะ
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร 11 : ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสาร 12 : รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี 2559


วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ล่วงหน้า
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560
ล่วงหน้า
แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์