ปรับปรุงเมือ: 14 ธันวาคม 2561 16:35

ชื่อย่อหุ้น: AH สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 20.00 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,178,200
เปลี่ยนแปลง: -0.20 % เปลี่ยนแปลง: -0.99
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 19.90 / 25,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 20.00 / 11,700
วันก่อนหน้า: 20.20 ราคาเปิด: 20.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.20 - 20.40 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 19.20 - 40.00

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์