งบการเงินรวม
2556 2557 2558 2559 2560
งบแสดงสถานะทางการตลาด (ล้านบาท)          
รวมสินทรัพย์ 12,579 12,082 11,507 11,113 14,721
รวมหนี้สิน 7,109 6,401 5,524 4,877 7,538
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,470 5,681 5,983 6,236 7,183
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)          
รายได้รวม 16,998 15,196 14,993 15,139 16,642
รายได้จากการขายและบริการ 15,627 14,572 14,534 14,731 15,776
กำไรขั้นต้น 1,075 608 714 875 998
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าความนิยม* 2,600 1,343 1,280 1,451 1,994
กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้ 981 618 535 728 1,362
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ 634 386 338 570 1,182
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 611 367 313 543 1,158
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.05 1.14 0.97 1.70 3.66
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.87 0.99 1.16 0.89
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.9% 4.2% 4.9% 5.9% 6.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.7% 2.5% 2.2% 3.8% 7.1%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.8% 3.1% 2.9% 5.0% 9.1%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.0% 6.8% 5.5% 9.2% 17.8%
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.13 0.92 0.78 1.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)** 0.85 0.67 0.55 0.40 0.69
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.59 2.96 3.14 5.55 9.15
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า) 1.47 0.98 1.17 1.98 1.12
อัตราการจ่ายเงินปันผล 25.9% 26.4% 30.9% 38.9% 32.8%***

หน่วย : ล้านบาท

* กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของค่าความนิยม และรวมส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
** อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร + เงินกู้ยืมจากธนาคาร+หุ้นกู้)/ส่วนของผู้ถือหุ้น
*** เงินปันผลของปี 2560 อยู่ระหว่างรอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์