งบการเงินรวม
2555 2556 2557 2558 2559
งบแสดงสถานะทางการตลาด (ล้านบาท)          
รวมสินทรัพย์ 13,823 12,579 12,082 11,507 11,113
รวมหนี้สิน 8,853 7,109 6,401 5,524 4,877
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,970 5,470 5,681 5,983 6,236
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)          
รายได้รวม 16,811 16,998 15,196 14,993 15,139
รายได้จากการขายและบริการ 16,120 15,627 14,572 14,534 14,731
กำไรขั้นต้น 1,062 1,075 608 714 875
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าความนิยม* 2,019 2,600 1,343 1,280 1,451
กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีเงินได้ 1,255 981 618 535 728
กำไร สุทธิของบริษัทฯ 927 634 386 338 570
กำไร สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 921 611 367 313 543
กำไร ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 3.29 2.05 1.14 0.97 1.70
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.77 0.83 0.87 0.99 1.16
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.6% 6.9% 4.2% 4.9% 5.9%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.7% 3.9% 2.5% 2.2% 3.7%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.7% 4.8% 3.1% 2.9% 5.0%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.5% 12.1% 6.9% 5.8% 9.3%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 1.08 0.85 0.67 0.55 0.40
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.34 3.59 2.96 3.14 5.55
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า) 1.02 1.47 0.98 1.17 1.98
อัตราการจ่ายเงินปันผล 27.4% 25.9% 26.4% 30.9% 38.9%***

หน่วย : ล้านบาท

* กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของค่าความนิยม และรวมแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
** อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร + เงินกู้ยืมจากธนาคาร + หุ้นกู้)/ส่วนของผู้ถือหุ้น
*** เงินปันผลของปี 2559 อยู่ระหว่างรอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์