บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อย่อ AH
เลขทะเบียนบริษัท 0107545000179
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และผลิตชิ้นส่วน ประกอบรถยนต์ (Auto parts) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (“OEM” Original Equipment Manufacturer) ชั้นนำในประเทศไทย และมีธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการและธุรกิจให้บริการระบบ นำร่องและเทคโนโลยีการเดินทางโดยรถยนต์
เว็บไซต์ www.aapico.com
ปีก่อตั้ง 2539
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 17 ตุลาคม 2545
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ทุนจดทะเบียน 322,649,160 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,649,160 หุ้น*
ทุนชำระแล้ว 322,583,844 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 322,583,844 หุ้น*
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่ กลุ่มของนายเย็บ ซู ชวนและครอบครัว ถือหุ้นร้อยละ 39.85 และ กลุ่มบริษัท โซจิทสึ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 15.76 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยนักลงทุน สถาบันและนักลงทุนทั่วไป

*ราคาหุ้นละ 1 บาทบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์