บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดว่า ด้วยการจ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิ ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว โดยให้มีทุนสำรองสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติเห็นชอบอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายได้โดยคณะกรรมการบริษัทตามความ เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ดีและสภาพ คล่องที่เพียงพอของบริษัทฯ


วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายปันผล การจ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ
14/08/61
29/08/61
13/09/61
เงินปันผล
0.70
01/01/61-30/06/61
28/02/61
13/03/61
09/05/61
เงินปันผล
0.60
01/07/60-31/12/60
14/08/60
28/08/60
12/09/60
เงินปันผล
0.60
01/01/60-30/06/60
28/02/60
13/03/60
09/05/60
เงินปันผล
0.33
01/07/59-31/12/59
11/08/59
26/08/59
09/09/59
เงินปันผล
0.33
01/01/59-30/06/59
26/02/59
18/03/59
12/05/59
เงินปันผล
0.20
01/07/58-31/12/58
14/08/58
27/08/58
14/09/58
เงินปันผล
0.10
01/01/58-30/06/58
27/02/58
25/03/58
12/05/58
เงินปันผล
0.10
01/07/57-31/12/57
14/08/57
26/08/57
12/09/57
เงินปันผล
0.20
01/01/57-30/06/57
28/02/57
25/03/57
12/05/57
เงินปันผล
0.14
01/07/56-31/12/56
14/08/56
27/08/56
12/09/56
เงินปันผล
0.35
01/01/56-30/06/56
01/03/56
14/03/56
23/05/56
เงินปันผล
0.25
01/07/55-31/12/55
01/03/56
14/03/56
23/05/56
หุ้นปันผล
5:1
01/07/55-31/12/55
14/08/55
27/08/55
12/09/55
เงินปันผล
0.488
01/01/55-30/06/55
29/02/55
 
 
งดจ่าย
0.00
01/07/54-31/12/54
15/08/54
30/08/54
14/09/54
เงินสด
0.16
01/01/54-30/06/54
01/03/54
09/05/54
25/05/54
เงินสด
0.21
01/07/53-31/12/53
13/08/53
26/08/53
06/09/53
เงินสด
0.26
01/01/53-30/06/53
02/03/53
 
 
งดจ่าย
0.00
01/01/52-31/12/52
02/03/52
 
 
งดจ่าย
0.00
01/07/51-31/12/51
14/08/51
25/08/51
09/09/51
เงินสด
0.29
01/01/51-30/06/51
29/02/51
02/04/51
23/05/51
เงินสด
0.24
01/07/50-31/12/50
14/08/50
24/08/50
11/09/50
เงินสด
0.15
01/01/50-30/06/50


บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : (66 35) 350-880
โทรสาร : (66 35) 350-881
อีเมล์